The road to zero: banning CMR substances!

The road to zero

Tijdens WOTS 2018 was er een lezingenprogramma over “Veilig werken op het lab”. Bij uitstek een onderwerp voor de Lab Servant uiteraard. Diana Martens van Inspectie SZW gaf een toelichting op het beleid van de overheid om CMR-stoffen uit te bannen: the road to zero.
In haar slideshow kwam naar voren dat er alleen al 2700 sterfgevallen per jaar zijn door werkgerelateerde kanker. Dat is ruim 4 keer zoveel als het aantal verkeersdoden (2017: 613). Diana stelde “dat we dit niet normaal mogen gaan vinden”. Inspectie SZW zet dan ook vol in op vermindering van het gebruik van CMR-stoffen in de beroepspraktijk en wil daarin samenwerken met de branches. De eerste stap in die aanpak bestaat eruit om te inventariseren welke CMR-stoffen er “in huis” zijn, waarna in vervolgstappen de mogelijke blootstelling wordt beoordeeld en passende maatregelen worden genomen om blootstelling te verminderen.

In onze visie kan er nog een stap 0 aan vooraf gaan en dat is het voorkomen dat er CMR-stoffen worden besteld. De Lab Servant voorziet daarin door een check uit te voeren tijdens het orderproces. Daarbij worden CMR stoffen gesignaleerd op grond van H-zinnen en “signal lists”, zoals de CMR-lijst van het ministerie van SZW en de lijst met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS lijst).

Diana Martens gaf tijdens haar lezing aan dat het STOP principe leidend is op dit moment: Substitutie, Technische maatregelen. Organisatorische maatregelen met Persoonlijke bescherming op de laatste plaats.
Het “uitbannen” van CMR-stoffen begint dus met Substitutie ofwel het vervangen door niet CMR-stoffen. Blootstelling aan gevaarlijke (CMR) stoffen staat voor 2018/’19 hoog op prioriteitenlijst van Inspectie SZW en het ministerie van SZW, maar ook bij andere departementen en in Europa. Dit betekent tevens dat bedrijven en instellinge gevraagd kan worden om verslag te doen van hun inspanningen om het gebruikvan en de de blootstelling aan CMR-stoffen te verminderen.
Lab Servant gebruikers kunnen die informatie snel en eenvoudig in een rapportage samenvatten met behulp van de Datamart tool.


The road to zero

During WOTS 2018 there was a lecture programme about “Working safely in the lab”.  An excellent subject for the Lab Servant of course. Diana Martens of the SZW Inspectorate explained the policy of the government to ban CMR substances: the road to zero.
Her slideshow showed that there are about 2700 deaths per year due to work-related cancer. That is more than 4 times as much as the number of road deaths (2017: 613). Diana stated that “we should not accept this as normal”. The SZW Inspectorate is therefore fully committed to reducing the use of CMR substances in professional practice and wants to collaborate with the branches. The first step in this approach is to identify which CMR substances are “in-house”, after which in subsequent steps the possible exposure is assessed and appropriate measures are taken to reduce exposure.

In our view, there is still a step 0 to go before and that is to prevent CMR substances from being ordered. The Lab Servant provides for this by carrying out a check during the order process in which CMR substances are identified on the basis of H-phrases and “signal lists”, such as the CMR list of the Ministry of SZW and the list of substances of very high concern (SVHC list).

Diana Martens indicated during her lecture that the STOP principle is leading at the moment: Substitution, Technical measures. Organizational measures with Personal protection in the last place.
The “banning” of CMR substances therefore starts with Substitution or replacement with non-CMR substances. Exposure to hazardous (CMR) substances stands in 2018 / ’19 high on the priority list of the SZW Inspectorate and the Ministry of SZW, but also of other departments and “Europe”. This also means that companies and institutions can be asked to report on their efforts to reduce the use of and exposure to CMR substances. Lab Servant users can summarise such information quickly and easily in a report with the aid of the Datamart tool.

How to keep your stock up to date in the lab?

Scroll down for English

Een warehouse per lab?

Twee jaar geleden ontwikkelden we voor de Radboud universiteit de functionaliteit voor een centraal warehouse. Die omvat een catalogus van produkten die centraal worden ingekocht en vervolgens op afroep worden doorgeleverd naar de verschillende labs. De kosten ervan worden netjes doorbelast in het financiele systeem.

Inmiddels hebben we enkele varianten ontwikkeld waaronder een variant waarmee individuele labs hun lokale voorraad eenvoudig op peil kunnen houden. Dat werkt als volgt.

De voorraad verbruiksartikelen is opgeslagen in een stellingkast op het lab waar onderzoekers direct kunnen pakken wat ze nodig hebben voor een experiment. Dat kunnen PCR tubes zijn, handschoenen, erlenmeijers etc.

Enkele keren per week loopt de lab manager langs de stellingkast en scant de Lab Servant barcode van de artikelen die op dreigen te raken. Die barcode staat in een lokale “catalogus” tezamen met alle kenmerken van het artikel die nodig zijn voor een herbestelling (leverancier, artikelnummer, omschrijving, storage location etc.). Op basis daarvan wordt na het scannen automatische een herbestelling aangemaakt in de Lab Servant die alleen nog gecontroleerd hoeft te worden en daarna direct naar het Corporate Procurement Systeem (CPS) wordt doorgezet. Er komt dus behalve het scannen geen menselijke handeling aan te pas anders dan het drukken op een knop om de order te bevestigen. Dit bespaart tijd en de voorraad blijft op deze manier eenvoudig op orde.

Momenteel wordt dit uitgerold voor 13 labs bij TU Delft afdeling Bionano science.

Deze feature is ook beschikbaar voor andere Lab Servant gebruikers die er gebruik van willen gaan maken.


A warehouse per lab?

Two years ago we developed the functionality for a central warehouse for Radboud University. This comprises a catalogue of products that are centrally purchased and then delivered on demand to the various labs. The costs thereof are neatly charged in the financial system.

We have now developed a number of variants, including a variant with which individual labs can easily keep their local stock up to standard. That works as follows.

The stock of consumables is stored in a rack cabinet at the lab where researchers can immediately take what they need for an experiment. That can be PCR tubes, gloves, Erlenmeijers etc.

A few times a week the lab manager walks past the rack cabinet and scans the Lab Servant barcode of the items that are running out. This barcode is recorded in a local “catalogue” together with all the characteristics of the article that are required for a reorder (supplier, article number, description, storage location, financial code et cetera). On the basis of the scan, a reorder is automatically created in the Lab Servant, which only needs to be checked and then transferred directly to the Corporate Procurement System (CPS). So, apart from scanning, no human action is involved other than pressing a button to confirm the order. This saves time and the stock remains up to standard in this way.

Currently (Oct 2018) this is being rolled out for 13 labs at the TU Delft department of Bionano science.

This feature is also available for other Lab Servant users who want to make use of it.